Logo

Hva gjør vi

Gjennom service og påvirkningsarbeid vil Zonta styrke kvinners stilling i verden, ved å forbedre de juridiske, politiske, økonomiske, utdanningsmessige, helsemessige og faglige status for kvinner globalt og lokalt. Zonta har støttet prosjekter i 57 land, gitt stipender og priser til kvinner rundt om i verden, og har vært en kraftig talskvinne for endring i våre lokale og internasjonale samfunn, og derved forvandle verden og kvinners plass i den.

Støtte til bedre økonomi
Zonta er forpliktet til å utvide kvinners adgang til kunnskap, ferdigheter og inntektsgivende aktiviteter, som fører til bærekraftige levevilkår og økonomisk uavhengighet. For å oppnå dette, har Zonta støttet program som øker kvinners tilgang til finansielle ressurser, og generere høyere lønninger gjennom etablering av alle-kvinnelige mikrokreditt-programmer, opplæring i tekniske ferdigheter og bedre teknikker i produksjon og salg av varer.

Støtte til utdannelse
Zonta hjelper kvinner til å fremme karriere i tradisjonelle mannsdominerte yrker gjennom ulike stipend, Amelia Earhart stipend  og  Jane M. Klausman stipend, men ulikhet mellom kjønnene i utdanning begynner tidlig i livet. Gjennom Zontas Internationale serviceprogram, har Zonta økt muligheten for tilgang til utdanning og yrkesrettede ferdigheter for jenter og unge kvinner.

Bedre kvinnehelse
Zonta har støttet programmer som omhandler de spesielle helsemessige problemer til kvinner i ulike deler av verden. Dette inkluderer tiltak for å redusere risikoen for HIV/AIDS gjennom helseopplysning og forebygging av smitte fra mor til barn. PMTCT-programmer er en intervensjon for å sikre at ingen barn blir født med HIV, og det er et viktig skritt for å sikre en AIDS-fri generasjon. Programmene inkluderer grunnleggende helsetjenester og helseopplysning for kvinner og barn som bor i distriktene eller fattige byområder, reduksjon av genital omskjæring, forebygge stivkrampe blant mødre og nyfødte, og fistelproblemer.

Utvikling av ungdom
Zonta mener at unge kvinner med et engasjement for service og ledelse er nøkkelen til å forbedre statusen til fremtidige generasjoner av kvinner. Gjennom  Unge kvinner i Public Affairs Award, oppfordrer Zonta flere unge kvinner til å delta i det offentlige og politiske liv, ved å anerkjenne unge kvinner for deres engasjement for frivillig sektor, frivillig lederskap prestasjoner og engasjement til fremme av kvinners status.

Påvirke lover og politikk 
Kvinner over hele verden står overfor systematisk diskriminering og utallige hindringer for et levende liv, fri fra juridisk, sosial, økonomisk og politisk ulikhet. Zonta samarbeider nært med FN og dets medlemsland for å påvirke lokale og internasjonale lover og holdninger som påvirker kvinners liv. Zonta sine distrikter og klubber argumenterer på alle nivåer for lover og retningslinjer som hensiktsmessig tar opp spørsmål om kjønnsulikhet.

Sier nei til vold mot kvinner
Menneskerettigheter for kvinner og jenter er en integrert del av de universelle menneskerettighetene. Zontas innsats for å forebygge vold mot kvinner i verden fokuserer på: bevisstgjøring, bedre opplæring om vold mot kvinner og barn, implementering, fremme og håndheve lokale lover og retningslinjer som beskytter kvinner og ofre for vold; og gir medisinske, juridiske, rehabiliterende og reintegrerende tjenester for overlevende av vold. I samarbeid med FN, dens organer og andre organisasjoner har Zonta bistått ofre og potensielle ofre for vold og menneskehandel rundt om i verden.